PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Wystąpienie Kazimierza Szymańskiego na uroczystości obchodów 60-lecia PZITS – oddział koszaliński oraz 55-lecia Politechniki Koszalińskiej 

Uroczystość obchodów 60-lecia Oddziału Koszalińskiego Polskiego  Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz 55-lecia Politechniki Koszalińskiej w tym zaproszonych gości powitali:  kol. prof. dr hab. Kazimierz Szymański – prezes Oddziału PZITS oraz prof. dr hab. inż. Robert Sidełko – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Na uroczystość tę przybyli:

– prof. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska, członek rzeczywisty PAN, reprezentująca dziedzinę  nauk inżynieryjno-technicznych, członek Komitetu Inżynierii   Środowiska PAN, wieloletni jej przewodniczący, a też były  Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, pracownik Politechniki Opolskiej.  Temat referatu, który  wygłosiła Pani Profesor nawiązuje do bardzo szerokiej tematyki, którą obecnie interesują się wszyscy mieszkańcy naszej planety  i zapewne był to ciekawy temat  dla osób zgromadzonych w auli Politechniki Koszalińskiej (miejsce obrad).

–  prof. dr hab. Kazimierz Banasik, przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, wieloletni pracownik SGGW w Warszawie z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geologii Stosowanej, Katedry Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej. Do 2020 roku Prorektor ds. Rozwoju tejże Uczelni. Profesor jest jednocześnie ekspertem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej s siedzibą w Warszawie. Tematyka badań Profesora nawiązuje m.in. do zagadnień dynamiki koryt rzecznych, powodzi i susz, hydrogeologicznych konsekwencji zmian klimatycznych oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

–  dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. Politechniki Warszawskiej z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, z Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Pani Profesor  pełni od 2020 roku funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników  Sanitarnych. Reprezentuje w 100% dyscyplinę naukową „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka i dziedzinę: nauki techniczne. Jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń. Jest autorem ponad 140 artykułów naukowych, dwu monografii, 10 rozdziałów w  monografiach oraz ponad 50 referatów konferencyjnych. To przekłada się na Indeks Hirsza – 14, ponad 90 cytowań oraz sumaryczną punktację wg MNiSW/MEiN – 2292. Pani Prezes  doskonale koordynuje zagadnienia  nauki i techniki w dyscyplinie Inżynierii Środowiska. W tym zakresie posiada bardzo duże osiągnięcia. Do naszej stowarzyszeniowej działalności wprowadziła szereg nowości technicznych i naukowych w zakresie klimatyzacji i ogrzewnictwa.

 

Prezentacja zarządu Oddziału PZITS – Oddział Koszalin

Kazimierz Szymański – prezes Oddziału

Zdzisław Grzymała – v-ce prezes

Piotr Arnold – v-ce prezes

Tomasz Siciński – sekretarz

Ewa Kierzek – skarbnik

Dorota Kowalczuk – przewodnicząca koła PZITS przy WILŚiG

Tomasz Czeczotka

Stanisław Zabłocki

Jan Sikora

 

    Koszaliński Oddział Polskiego  Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych był jednym z inicjatorów utworzenia w 1968 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej, obecnie Politechniki Koszalińskiej, która aktualnie obchodzi 55-lecie istnienia. Swoje 55 – lecie obchodzi również Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. (od tamtego czasu nazwy Wydziału zmieniały się wielokrotnie).  Potrzeba powołania uczelni wyższej na Wybrzeżu Środkowym wynikała z dynamicznie rozwijającego się miasta i regionu. Znaczący udział w tym procesie odegrali członkowie PZITSu, wywodzący się z istniejących na naszym terenie: pracowni i biur projektowych , tworzący zespoły inżynierów sanitarnych. W pewnym momencie niewielka garstka tych specjalistów podjęła decyzję o wzmocnieniu zawodowym tego środowiska. Tym samym uznano,  w perspektywie,  potrzebę kształcenia kadry inżynierskiej z zakresu inżynierii sanitarnej, wykorzystującej zasoby młodzieży rekrutującej się z naszego terenu. W pracach tych uczestniczyli członkowie PZITS  m.in. w osobach: inż. Zdzisława Grzymały, dr. Zbigniewa Cierpisza, inż. Zbigniewa Ingielewicza, inż. Władysława Kostańskiego, inż. Henryka Kasperskiego, inż. Tadeusza Wolenia, inż. Tadeusza Seiferta  oraz inż. Zbigniewa Gackowskiego.  Inicjatywa naszych kolegów z PZITS już w 1974 roku, w ówczesnej  Wyższej Szkole Inżynierskiej, doprowadziła do powołania Laboratorium Chemii Sanitarnej, której kierownikiem został dr Józef Malej, późniejszy prof. nzw, PK i prorektor.  W 1975 roku powstał Instytut Inżynierii Środowiska, którego dyrektorem został prof. Kazimierz Berliński, nie przesadzę stwierdzając, że był wybitnym specjalistą z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu. W gronie zasłużonych dla rozwoju inżynierii sanitarnej należy wymienić doc. dr inż. Zbigniewa Cierpisza, ówczesnego Kierownika Zakładu Ogrzewnictwa i Wentylacji. W Zakładzie tym pracował  m.in. dr Waldemar Żuchowicki, późniejszy prof. PK, dr Tadeusz Gruszecki, późniejszy docent kontraktowy. Na kierunku Inżynieria Środowiska pracowali również: dr Krzysztof Sidorski i dr Zdzisław Kurowski. Do grupy tej dołączył dr Kazimierz Szymański, po pierwszym 6 – miesięcznym powrocie ze  stypendium   Rządu Francuskiego. W następnych  latach realizował kolejne staże we Francji i Włoszech (w sumie nazbierało się  18 miesięcy. Wówczas został  Kierownikiem Katedry Gospodarki Odpadami i w  1997 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk  technicznych. Pełnił też kolejno funkcję prodziekana i  dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji i w ostatnich latach z nadania ówczesnego Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala został  Prorektorem ds. Studenckich. Z Katedry tej wywodzi się  cała grupa aktywnych członków PZITS w tym obecny Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, m.in.  dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK, dr hab. inż. Jacek Piekarski prof. P.K. dr Tomasz Skubała, dr Robert Nowak i in.   Do niedawna pracownikiem Katedry była dr hab. Izabela Siebielska pracująca u nas na stanowisku prof. PK, obecnie  dyrektor centrum Badawczo – Rozwojowego grupy Kronospan w Szczecinku, zaangażowana również w pracę dydaktyczną w  zamiejscowych studiach  Politechniki Koszalińskiej.  Grono tych osób wypromowało setki inżynierów i magistrów inżynierów, którzy szybko podjęli pracę w państwowych  i prywatnych przedsiębiorstwach, w regionie i poza nim,  odnosząc tam nierzadko znaczące sukcesy zawodowe.

      Członkowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Koszalinie, nadal utrzymują stałą więź z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Stowarzyszenie nasze od lat uczestniczy w znaczących uroczystościach wydziałowych oraz nagradza najlepsze prace dyplomowe, a też wielokrotnie prace doktorskie i habilitacyjne.  Mamy nadzieję, że absolwenci Wydziału ciągle będą zasilać szeregi Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,  tym samym pielęgnować chlubne tradycje współpracy naszej organizacji z koszalińską uczelnią. Należy podkreślić, że na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji prowadzony był  kierunek „inżynieria środowiska”. tam też kształcili się specjaliści w zakresie: „technologia wody, ścieków i odpadów” oraz „sieci i instalacji sanitarnych”. Kierunek ten, podobnie jak kierunek „budownictwo”  z naszego Wydziału posiadał akredytację  Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Aktualnie prowadzone są działania zmierzające do powtórnego otrzymania tych uprawnień, przyznawanych na okres 5 lat. Miałem przyjemność uczestniczenia w pracach tej Komisji, w której aktualnie zasiada  dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia W  minionych  latach, dzięki dużemu zaangażowaniu prof. dr. hab. inż. Tomasza Heese, powołany został  kierunek „ochrona środowiska”. Od niedawna starania prof. Tomasza Heese oraz obecnych Władz Wydziału doprowadziły do utworzenia kierunku „Ochrona Klimatu”. W minionych 55 latach istnienia uczelni kierunek „inżynieria środowiska” opuściły setki absolwentów. Pracują oni głównie w naszym regionie, zajmując poważne stanowiska w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz w administracji państwowej. Można tu wymienić znakomicie działające przedsiębiorstwa z Koszalina: m.in. „EKO-WODROL”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo „Miejska Energetyka Cieplna” i szereg innych. W niektórych przedsiębiorstwach prowadzona jest cykliczna edukacja ekologiczna dla szkół, realizowana przez naszych absolwentów. Pracownicy kierunku „inżynierii środowiska” są rzeczoznawcami i biegłymi wojewody i ministra środowiska,  biegłymi sądowymi oraz NOT. Uczestniczą  w pracach projektowych dotyczących budowy nowych obiektów ochrony środowiska i modernizacji obiektów istniejących a też pracują na rzecz środowiska w specjalistycznych  laboratoriach. Szereg tych rozwiązań zostało wdrożonych do praktyki inżynierskiej, w tym uzyskało status patentu.  Historycznie, rozwój kierunku „inżynieria środowiska” a też „ochrona środowiska” realizowany był głównie ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,   również  nowy kampus przy ulicy Śniadeckich 2 w Koszalinie.

       Pracownicy kierunku „inżynieria środowiska” brali udział w realizacji grantów MEN, KBN oraz europejskich, przykładowo PR VI i VII. Zabiegali również o pozyskiwanie środków finansowych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Starania te nierzadko kończyły się sukcesem. W ramach edukacji ekologicznej prowadzone były cykliczne spotkania ze studentami i członkami kół naukowych, działającymi w ramach Wydziału oraz Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. W tym celu nawiązano współpracę   z innymi uczelniami polskimi (np. Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Posiadaliśmy i utrzymujemy współpracę międzynarodową, przykład Francji i Włoch organizując przez 3 lata Letnią Międzynarodową Szkołę Ochrony Środowiska  Organizowane (JEP N-502). Organizowane były też konferencje naukowe o uznanej randze ogólnopolskiej i o akcentach międzynarodowych (wielokrotnie prof. Tadeusza  Piecucha i  prof. Kazimierza Szymańskiego – 21).  Absolwenci nasi działają w stowarzyszeniach zawodowych i fundacjach, realizujących działania w ramach środków pomocowych  na terenie Koszalina i jego okolic i wiele ,wiele innych przedsięwzięć. Duża grupa studentów, wraz ze swoimi wykładowcami, uczestniczyła w badaniach wód rzecznych, jeziornych i podziemnych, zanieczyszczeniach powietrza oraz gospodarki odpadami Pomorza Środkowego. Studenci biorą udział w tworzeniu gminnych i powiatowych programów gospodarki odpadami. Tematyka prac dyplomowych naszych studentów zazwyczaj ściśle związane z regionem Pomorza Środkowego. Zrealizowano też  szereg prac doktorskich a też były prace habilitacyjne  poświęcone  tej tematyce. Prace te posiadają cechy oryginalnych opracowań naukowych, zawierających  elementy rozwiązań. Wyniki tych badań publikowane były w znaczących czasopismach naukowych. 

      Wrócę jeszcze do historii Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych  (PZITS) naszych prezesów 60-lecia, tych których najlepiej pamiętamy i silnie kojarzonych z naszym Oddziałem. Na stronie naszego Oddziału znajdziecie Państwo szereg historycznych elementów. Wymienię tylko te fakty i osoby, które najsilniej były związane z Politechniką Koszalińską.   Chronologicznie wymienię jednego z wielu prezesów, ówczesnego  doc. dr inż. Zbigniewa Cierpisza. Do Koszalina przeniósł się w 1960 roku bezpośrednio z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku i Bydgoszczy, następnie kolejno Biura Projektów Marynarki Wojennej w Gdyni. W Koszalinie podjął pracę w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej, gdzie pełnił funkcję zastępcy Głównego Architekta Wojewódzkiego. Równocześnie był członkiem zespołu orzekającego w Biurze Projektów „Miastoprojekt”. W roku 1970 podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie na etacie starszego wykładowcy i następnie, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 1976. Promotorem rozprawy był profesor Witold Wasilewski  z Politechniki Warszawskiej.  Lata 1983 – 1985 to praca w wiedeńskiej firmie „Swatek” na stanowisku projektanta. Powrócił do Koszalina do naszej Uczelni i już do emerytury  kontynuował pracę dydaktyczną.  Z PZITS związał się już w latach 60. Był współorganizatorem Oddziału Koszalińskiego PZITS i jego prezesem. Bardzo bogaty dorobek organizacyjny w ramach PZITS dotyczył działalności w Głównej Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji oraz Balneotechniki przy Zarządzie Głównym PZITS. Był równocześnie cenionym rzeczoznawcą i ekspertem koszalińskiego oddziału Zrzeszenia PZITS. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach czy też kongresach, na których prezentował innowacyjne rozwiązania techniczne ze swojej dyscypliny. Był członkiem honorowym PZITS, odznaczony Medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową PZITS oraz Srebrną i Złotą i a też Srebrną Odznaką NOT.

      Szczególną osobą zasłużoną dla rozwoju Koszalina, Politechniki Koszalińskiej oraz Koszalińskiego  Oddziału Polskiego  Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych jest Kolega inżynier Zdzisław Grzymała.  Jako prezes naszego Oddziału PZITS przewodniczył nam do 2019 roku. Zdzisław Grzymała jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył w 1956 r. Po studiach wrócił do Koszalina i rozpoczął pracę w Wojewódzkim Zjednoczeniu Budownictwa Wiejskiego na etacie starszego inspektora wykonawstwa. Po trzech miesiącach został przeniesiony do Przedsiębiorstwa Budownictwa. W 1958 rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie  „Miastoprojekt” Koszalin na stanowisku kierownika zespołu – starszego projektanta, później sprawdzającego w branży sanitarnej. Przez dwa lata uczestniczył w realizacji dużych inwestycji, związanych z powstawaniem „Kazelu”, „Lamp” (późniejszej „Unimy”), „Płyt Wiórowych” w Karlinie i innych. Do roku 1993 tj. do likwidacji biura pracował w Biurze Projektów Urbanistycznych i Komunalnych w Koszalinie na stanowisku starszego projektanta – w zespole sprawdzającym. Jednocześnie zatrudniony był na pół etatu w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego na stanowisku rzeczoznawcy ds. sanitarnych. Instalacje sanitarne były również przedmiotem jego pracy dydaktycznej w Technikum Budowlanym w Koszalinie oraz w Wyższej Szkole Inżynierskiej, gdzie opiniował  prace  dyplomowe przyszłych inżynierów sanitarnych. Przez 10 lat był członkiem komisji egzaminacyjnej, przyznającej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.  Współpracował ze Środkowopomorską Radą NOT. Brał aktywny udział w organizacji Koszalińskich i Zachodniopomorskich Dni Techniki jako członek komisji ds. nagród „ Za nowe rozwiązania techniczne i ochronę środowiska” Był też członkiem  i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NOT.  Do chwili obecnej prowadzi działalność projektową.  Od pierwszych lat pracy zawodowej czynnie działał w PZITS. W 1957 roku zorganizował koło terenowe Oddziału Gdańskiego. Pełnił też funkcję Członka Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji  Politechniki Koszalińskiej oraz funkcje: członka Zarządu lub prezesa naszego Zrzeszenia. Obecnie jest jego wiceprezesem. Za dokonania w życiu zawodowym i społecznym był wielokrotnie odznaczany, m.in.: złotą i srebrną Odznaką PZITS, Złotą odznakę z diamentem,  złotą i srebrną  odznaką NOT, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Miasta Koszalina, Medalem za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego, Medalem Ministra za Zasługi dla Ochrony Środowiska, srebrnym Medalem „Gryfa Zachodniopomorskiego”.

           Chciałbym poinformować o wyróżnieniu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie przez redakcję czasopisma „Strefy Gospodarki”, biznesowego dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”,  reprezentowanej  przez Prezesa MEC, Pana mgr. inż. Roberta Manię o raz członków PZITS, skupionych jako Koło w naszym Oddziale. MEC  Koszalin, kierowany przez Pana Prezesa   jest jedną z instytucji  wspierających nasze Zrzeszenie. W Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, przygotowywanym przez redakcję „Strefy Gospodarki”, biznesowego dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”, MEC Koszalin ponownie zajęła drugie miejsce. Wyróżnienie to przekazał przedstawiciel ww. gazety. Dodajmy, że celem rankingu jest prezentacja czołówki branży ciepłowniczej, wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim przekazanie czytelnikom podstawowych informacji związanych z branżą ciepłowniczą i ciepłem systemowym.

       W Warszawie  na 100-leciu PZITS przed 4. laty sekretarz Oddziału Koszalińskiego PZITS inż. Tomasz Siciński otrzymał  złotą odznakę z diamentem. Odznakę takową, jak wspomniałem posiada kolega Zdzisław Grzymała.  Wręczono też odznaki kolejnym członkom PZITS – Oddział Koszalin. Uhonorowani zostali  członkowie naszego Oddziału PZITS w osobach:

 

ZŁOTE  odznaki z diamentem: Kol:

Piotr Arnold

Ewa Kierzek

Dorota Kowalczuk

Janusz Moskal

ZŁOTE odznaki:

Robert Nowak

Bożena Jabłońska

Izabela Purta

Magdalena Wolska-Polaszek

SREBRNE odznaki:

Katarzyna Pikuła

Tadeusz Seifert

 

Odznaczenia te wręczali: Prezes Zarządu Głównego PZITS dr hab. inż. profesor Politechniki Warszawskiej Kololeżanka Anna Bogdan oraz sekretarz naszego Oddziału  inż. Tomasz Siciński. Kolejnym miłym akcentem naszej uroczystości było wręczenie nagród za najlepsze prace dyplomowe absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Nagrody te zostały wręczone przez v-ce Prezesa inż. Zdzisława Grzymałę w obecności członków Komisji Nagrodowej w osobach mgr. inż Piotra Arnolda, mgr. inż. Tomasza Czeczotki.  mgr inż. Ewy Kierzek  oraz Pani dr inż. Sylwi Janta -Lipińskiej promotora prac dyplomowych  studentów.     

 

                                            Prezes Oddziału Koszalińskiego PZITS

                                             prof. dr hab. Kazimierz Szymańy